මීඩියා ෂෙයාර්

Let’s Journey Together - Online Media

සම්බන්ධවන්න

ආයුබෝවන්!
මීඩියා ෂෙයාර් අපි ගැන

මීඩියා ෂෙයාර්, අප සමාගමට ශ්‍රී ලංකාව විසින් නිකුත් කරන ලද ව්‍යාපාරික බලපත්‍රයක් හිමිවන අතර, එම කාර්යාලය අංක 408, ගාලු පාර කොළඹ 3 යන ලිපිනයෙහි පිහිටා ඇත. මෙම ආයතනය සංවර්ධනය කරමින් සහාය දක්වන ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන නිළදාරීන් 30 කට වැඩි පිරිසක් ඇත. ඒ අතරම, එහි පුද්ගලයින් 100 කට වඩා වැඩි පරිණත ප්‍රවර්ධන සහ අලවි කණ්ඩායමක්ද ඇත.

විශේෂ දිනුම් ඇදීම සදහා ඔබත් සහභාගි වන්න ​

ශ්‍රී ලංකාව තුල අළුතින් ආරම්භ කරන ලද මීඩියා ෂෙයාර් ආයතනය ප්‍රවර්ධනය කටයුත්තක් සදහා විශේෂ දිනුම් ඇදීමක් සංවිධානය කර ඇත, ඔබත් අදම සම්බන්ධ වන්න

Swarovski necklace

නෙක්ලස් දිනුම් ඇදීමට සම්බන්ධ වීමට ⁣මෙතනින් යන්න.

Apple airpods

එයාපොඩ් දිනුම් ඇදීමට සම්බන්ධ වීමට ⁣මෙතනින් යන්න.
Scroll to Top