විශේෂ දිනුම් ඇදීම සදහා ඔබත් සහභාගි වන්න​ ​

ශ්‍රීලංකාව තුල අළුතින් ආරම්භ කරන ලද මීඩියා ෂෙයාර් ආයතනය ප්‍රවර්ධනය කටයුත්තක් සදහා විශේෂ දිනුම් ඇදීමක් සංවිධානය කර ඇත, ඔබත් අදම සම්බන්ධ වන්න

Scroll to Top